รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3นายณรงค์ ศรีละมุล 034591111 
101บ้านวังใหญ่นางสาวจิตรา ชูมณี 034569008 
102บ้านพุม่วง-พุพงนางสาวยุพิน อินทนิล 019819494 
103บ้านหาดงิ้ว  012565904 
104บ้านพุเตย  019423680 
105อนุบาลไทรโยคนายประภาส มากมีทรัพย์ 034634092 
106บ้านพุองกะนายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง 034531452 
107พุทธวิมุติวิทยานายชนะชัย แจ้งสว่าง 034531453 
108บ้านช่องแคบนางสาวปีย์รดา แช่มช้อย 034569102 
109บ้านทุ่งก้างย่างนางจันทนา สกุลวัฒนะ 010096534 
110บ้านแก่งประลอมนายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ 012907913 
111ไทรโยคใหญ่นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร 034518962 
112วัดใหม่ดงสักนายอารินทร โพธิ์สวรรค์ 017058646 
113บ้านท่าทุ่งนานายประเดิม มีล้อม 061710554 
114บ้านแก่งจอนายชาณรงค์ รักน้อย 034518078 
115บ้านถ้ำดาวดึงส์นายสุทธิ เกิดสุข 061354994 
116บ้านบ้องตี้นายอรัญ ร่วมสุข 034540117 
117ตชด.บ้านบ้องตี้ล่างนางแสงระวี สุขประเสริฐ 034540100 
118บ้านเขาสามชั้นนางกนิษฐา พุ่มไสว 034585025 
119หลุงกัง  034626076 
120สามัคคีธรรมานุสรณ์นายเจนวิทย์ จงใจ 034531408 
121บ้านหนองขอนนางสกลรัตน์ หมั่นดี 018584741 
122บ้านวังโพธิ์นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ 034591080 
123บ้านลุ่มผึ้ง  034591120 
124บ้านแก่งระเบิดนายอลงกรณ์ แทนออมทอง 018575809 
125บ้านเขาช้าง    
126บ้านเขาพัง  034634321 
127บ้านสารวัตรนางไฉไล ศุภมาตร 034565132 
128บ้านวังกระแจะนายอานนท์ เกียรติสาร 034565022 
129สมาคมไทย-ออสเตรเลียนนายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ 034531447 
130บ้านท่ามะเดื่อนายคชธร คชพันธ์ 010051338 
131บ้านหินดาดนายธงชัย สังขวิภาส 017228904 
132บ้านยางโทนนางสุนทร มณีอินทร์ 034518060 
133บ้านทุ่งเรือโกลน  034531450 
134บ้านหนองปลาซิวนายภานุวัฒน์ สุขประเสริฐ 019424835 
135บ้านห้วยกะทะทอง  019413788 
136บ้านพุปลู  019410283 
137บ้านท่าตาเสือนางสาววิไล คำสุรันทร์ 034654234 
138บ้านวังสิงห์นายนรากร กาลสุวรรณ 019436718 
139บ้านหนองปรือ  034540132 
140วัดปากกิเลนนายมนัส วัฒนแย้ม 071524193 
201บ้านห้วยเสือนายชูศักดิ์ สีสัน 034540156 
202วัดป่าถ้ำภูเตยนายมนูญ นิมิตรเกาะ 034 54015 
203บ้านเกริงกระเวียนายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ 034516177 
204บ้านทุ่งเสือโทนนางไพวรรณ นิมิตรเกาะ 034519065 
205บ้านเหมืองสองท่อนายสนอง ยอดกุล 097160240 
206อนุบาลทองผาภูมินายชำนาญ เลิศวิชัย 034599029 
207วัดปรังกาสีนางพัชรา ดีหล้า 034531657 
208บ้านจันเดย์นางเกศฤทัย คำษร 034540160 
209บ้านเสาหงษ์นายประพัศร์ โพธิ์ทอง 034531523 
210บ้านอูล่องนายชูศักดิ์ ธารทะเลทอง 034599153 
211บ้านหินแหลมนายศราวุฒิ วงษ์เอก 034516197 
212บ้านเหมืองแร่อีต่องนางสาวสราพร เจริญสุข 034540163 
213บ้านกุยแหย่นายนิล โชคสงวนทรัพย์ 018587072 
214บ้านลิ่นถิ่นนายกัมปนาท ด้วงสงค์ 034516168 
215บ้านนามกุยนายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ 034516202 
216บ้านหนองเจริญ  034518076 
217บ้านดินโสนายโดม แผนสมบูรณ์ 034531150 
218บ้านป่าไม้สะพานลาวนายสุวินัย พลีเพื่อชาติ 034531658 
219บ้านท่ามะเดื่อนางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ 034540168 
220สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนายโสภณ เรืองบุญ 079897803 
221บ้านไร่ป้านางสาวดาวไสว ขุนทอง 034540169 
222บ้านไร่  034546766 
223บ้านประจำไม้นายภิรมย์ จันทร์โนติ๊บ 034540167 
224บ้านห้วยเขย่ง  034531353 
225บ้านปากลำปิล็อกนายปฐม แหนกลาง 034540166 
226คุรุสภานายไพฑูรย์ จันทร์โอ 034540170 
227บ้านวังผาตาดนางสาวพัชรรินทร์ ทะสม 034531127 
228บ้านดงโคร่ง  034540172 
229วัดหินดาดนายละมูล บูชากุล 034513665 
230บ้านหินดาดนายธีรวุฒิ กวางคีรี 034516411 
301บ้านท่าดินแดงนายนริศ ไชยแก้ว 034531449083-282865
302บ้านยางขาวนายธานินทร์ อุ่นใจ 034531284 
303บ้านหินตั้งนายสุขวัฒน์ ศรีชาย 034540199 
304บ้านกองม่องทะ    
306บ้านซองกาเรียนายประเสริฐ ด้วงสงค์ 034540203 
307อนุบาลสังขละบุรีนายพีรฉัตร น้อยเคียง 034595062 
308วัดวังก์วิเวการามนายพูน จิตตะเสโน 034595571 
309บ้านห้วยมาลัย  034540201 
310บ้านใหม่พัฒนา  034540204 
311บ้านห้วยกบนางเบญจมาศ วัยนิพิฐพง 099160088