รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3นายเผด็จศึก โชติกลาง 034591111 
101บ้านวังใหญ่นางสาวจิตรา ชูมณี 034569008 
102บ้านพุม่วง-พุพงนายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์ 019819494 
103บ้านหาดงิ้ว  012565904 
104บ้านพุเตย  019423680 
105อนุบาลไทรโยคนายประภาส มากมีทรัพย์ 034634092 
106บ้านพุองกะนายสิษฐ์ทัศน์ ผิวเกลี้ยง 034531452 
107พุทธวิมุติวิทยานายชนะชัย แจ้งสว่าง 034531453 
108บ้านช่องแคบนางสาวพุทธิกานต์ ตันประเสริฐ 034569102 
109บ้านทุ่งก้างย่างนายลิขิต โคกแก้ว 010096534 
110บ้านแก่งประลอมนายชัยศักดิ์ ภูมูล 012907913 
111ไทรโยคใหญ่นางสาวฐิติรัตน์ เดชเจริญพร 034518962 
112วัดใหม่ดงสักนายอารินทร โพธิ์สวรรค์ 017058646 
113บ้านท่าทุ่งนานางสาวณัฐภาสรณ์ พรหมอ่อน 061710554 
114บ้านแก่งจอนายชาณรงค์ รักน้อย 034518078 
115บ้านถ้ำดาวดึงส์นางสาวภัทรวี ธนะฤกษ์ 061354994 
116บ้านบ้องตี้นายอรัญ ร่วมสุข 034540117 
117ตชด.บ้านบ้องตี้ล่างนางแสงระวี สุขประเสริฐ 034540100 
118บ้านเขาสามชั้นนางสาวลาวัลย์ จีนทอง 034585025 
119หลุงกัง  034626076 
120สามัคคีธรรมานุสรณ์นายเจนวิทย์ จงใจ 034531408 
121บ้านหนองขอนนางสกลรัตน์ หมั่นดี 018584741 
122บ้านวังโพธิ์นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์ 034591080 
123บ้านลุ่มผึ้ง  034591120 
124บ้านแก่งระเบิดนายอลงกรณ์ แทนออมทอง 018575809 
125บ้านเขาช้าง    
126บ้านเขาพัง  034634321 
127บ้านสารวัตรนายทรงฤทธิ์ สุริยงค์ 034565132 
128บ้านวังกระแจะว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส 034565022 
129สมาคมไทย-ออสเตรเลียนนายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ 034531447 
130บ้านท่ามะเดื่อนายคชธร คชพันธ์ 010051338 
131บ้านหินดาดนางสาวชญาดา อึ้งพินิจกุล 017228904 
132บ้านยางโทนนางสาวขนิษฐา จำปาทอง 034518060 
133บ้านทุ่งเรือโกลน  034531450 
134บ้านหนองปลาซิว  019424835 
135บ้านห้วยกะทะทองนางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ 019413788 
136บ้านพุปลู  019410283 
137บ้านท่าตาเสือ  034654234 
138บ้านวังสิงห์นายนรากร กาลสุวรรณ 019436718 
139บ้านหนองปรือ  034540132 
140วัดปากกิเลนนางสาววิไล คำสุรันทร์ 071524193 
201บ้านห้วยเสือนายชูศักดิ์ สีสัน 034540156 
202วัดป่าถ้ำภูเตยนายมนูญ นิมิตรเกาะ 034 54015 
203บ้านเกริงกระเวียนายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ 034516177 
204บ้านทุ่งเสือโทนนางไพวรรณ นิมิตรเกาะ 034519065 
205บ้านเหมืองสองท่อนายสนอง ยอดกุล 097160240 
206อนุบาลทองผาภูมินายศราวุฒิ วงษ์เอก 034599029 
207วัดปรังกาสีนางพัชรา ดีหล้า 034531657 
208บ้านจันเดย์นางเกศฤทัย คำษร 034540160 
209บ้านเสาหงษ์นายประพัศร์ โพธิ์ทอง 034531523 
210บ้านอูล่องนายกษิตินาถ คำษร 034599153 
211บ้านหินแหลมนางอโณทัย ศรีษะคำ 034516197 
212บ้านเหมืองแร่อีต่องนางสาวสราพร เจริญสุข 034540163 
213บ้านกุยแหย่นายนิล โชคสงวนทรัพย์ 018587072 
214บ้านลิ่นถิ่นนายกัมปนาท ด้วงสงค์ 034516168 
215บ้านนามกุยนายกิตติพงษ์ แสนพงษ์ 034516202 
216บ้านหนองเจริญ  034518076 
217บ้านดินโสนายละมูล บูชากุล 034531150 
218บ้านป่าไม้สะพานลาว  034531658 
219บ้านท่ามะเดื่อนางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงค์ 034540168 
220สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศนายโสภณ เรืองบุญ 079897803 
221บ้านไร่ป้านางสาวดาวไสว ขุนทอง 034540169 
222บ้านไร่  034546766 
223บ้านประจำไม้นายทวีชัย สมบูรณ์ 034540167 
224บ้านห้วยเขย่ง  034531353 
225บ้านปากลำปิล็อกนายปฐม แหนกลาง 034540166 
226คุรุสภานายวิฑูรย์ แก้วใหญ่ 034540170 
227บ้านวังผาตาดนางสาวพัชรรินทร์ ทะสม 034531127 
228บ้านดงโคร่ง  034540172 
229วัดหินดาดนายณัฐพล มิตรอารีย์ 034513665 
230บ้านหินดาดนายธีรวุฒิ กวางคีรี 034516411 
301บ้านท่าดินแดงนายนริศ ไชยแก้ว 034531449083-282865
302บ้านยางขาวนายธานินทร์ อุ่นใจ 034531284 
303บ้านหินตั้งนายสุขวัฒน์ ศรีชาย 034540199 
304บ้านกองม่องทะนายสุวินัย พลีเพื่อชาติ   
306บ้านซองกาเรียนายประเสริฐ ด้วงสงค์ 034540203 
307อนุบาลสังขละบุรีนายพีรฉัตร น้อยเคียง 034595062 
308วัดวังก์วิเวการามนายพูน จิตตะเสโน 034595571 
309บ้านห้วยมาลัย  034540201 
310บ้านใหม่พัฒนานายธงชัย สังขวิภาส 034540204 
311บ้านห้วยกบนางเบญจมาศ วัยนิพิฐพง 099160088