ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจอมขวัญ ชื่นอารมย์บ้านท่ามะเดื่อรร.บ้านทัพตาแทน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
2นางสาวนันท์นภัส ดอนจันทร์โคตรบ้านอูล่องรร.บ้านอูล่อง สพม.20
3นางวันเพ็ญ ธรรมประชาวัดปรังกาสีรร.วัดดอนโพธิ์ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
4นางวิจารุณี ขันทองคำบ้านห้วยกะทะทองรร.บ้านสบาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
5นางสาวซูไฮนี ดาจริงบ้านเหมืองสองท่อรร.วัดรังสิตาวาส สพป.ยะลา เขต 1
6นางสาวนาตยา วาปีบ้านหินแหลมรร.บ้านหนองยาง สพป.มุกดาหาร
7นายชัยณรงค์ มหาแสนบ้านบ้องตี้รร.วัดบ่อเงิน สพป.ปทุมธานี เขต 1
8นายกฤติชัย สิทธิวงศ์อนุบาลสังขละบุรีรร.บ้านศรีนาม่าน สพป.น่าน เขต 1
9นายสูใฮลี ดุลยเดชสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศรร.บ้านบือเล็งใต้ สพป.นราธิวาส เขต 1
10นางสาวศศิมาภรณ์ คำไธสงบ้านวังสิงห์รร.บ้านโกรกสำโรง สพป.นครราชสีมา เขต 7
11นางสาวจิราภรณ์ ดลรัศมีวัดปรังกาสีรร.วัดปรังกาสี สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
12นายสุเทพ ลำดวนบ้านทุ่งเสือโทนรร.บ้านชำขวาง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
13นางจิราภรณ์ สิริวรรณวัดปรังกาสีรร.วัดอมรินทราราม สพป.กทม.
14นางสาวปรารถนา ปานหว่างบ้านห้วยเสือรร.บ้านหนองขอนเทพพนม สพป.กาญจนบุรี เขต 4
15ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ เริงเขตกรณ์วัดหินดาดรร.กาญจนานุเคราะห์ สพม.8
16นางสาวสาลินี สิทธิสารบ้านดินโสรร.เทพศิรินทร์ลาดหญ้า สพม.8
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3