ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปกาสิต โรจนกุลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3เกษียณอายุ 
2นางไพรวัลย์ สำเภาเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต3เกษียณอายุ 
3นายสมัย สุขศรีบ้านลิ่นถิ่นเกษียณอายุ 
4นายนรา สุขวิสิฎฐ์อนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
5นางสาวทวีศรี วุฒิพิมลวิทยาอนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
6นางธันยพร สังขจันทร์อนุบาลทองผาภูมิเกษียณอายุ 
7นางเพ็ญศรี คมขำอนุบาลทองผาภูมิเกษียณอายุ 
8นางมุกดา พิมรอยแก้วบ้านเสาหงษ์เกษียณอายุ 
9นายสมชาย พูลสวัสดิ์บ้านกุยแหย่เกษียณอายุ 
10นางน้ำจิต อินทรคงสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศเกษียณอายุ 
11นายบุญผ่อง โพธิ์เงินงามสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศเกษียณอายุ 
12นายสมนึก ประทีปบ้านหินดาดเกษียณอายุ 
13นางจันทราภรณ์ มหาวงศ์บ้านทุ่งเรือโกลนเกษียณอายุ 
14นางอิทธานันทน์ สุขนฤวัศย์บ้านวังโพธิ์เกษียณอายุ 
15นางพันทิพา ไชยยะบ้านวังโพธิ์เกษียณอายุ 
16นางชไมพร ทับทิมทองสามัคคีธรรมานุสรณ์เกษียณอายุ 
17นางอรนันท์ ณ พัทลุงอนุบาลไทรโยคเกษียณอายุ 
18นางสุพัตรา วรสุทธิ์พิศาลอนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
19นายบุญช่วย เตชศุภกุลอนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
20นายสมบัติ อ่ำเย็นอนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
21นางพูลศรี หุ่นประเสริฐอนุบาลสังขละบุรีเกษียณอายุ 
22นางอัญชลี โหล่ตระกูลวัดวังก์วิเวการามเกษียณอายุ 
23นายไตรฤกษ์ จารุมาบ้านยางขาวเกษียณอายุ 
24นายจำรูญ ภิรมย์โพล้งบ้านท่าดินแดงเกษียณอายุ 
25นายจรรยา น้าสุวรรณบ้านทุ่งก้างย่างเกษียณอายุ 
26นางจีรนันท์ บุญแก้ววัดวังก์วิเวการามรร.บ้านช่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2
27นายชัยรัตน์ ศรีรัตนพรบ้านเขาช้างลาออกจากราชการ 
28นายสมคิด จ้อยศรีเกตุบ้านแก่งประลอมลาออกจากราชการ 
29นางสาวระวีวรรณ เกตุมะบ้านห้วยเขย่งลาออกจากราชการ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3