ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายกนก พิลาบ้านหาดงิ้วรร.วัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต 1
2นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรมบ้านห้วยมาลัยรร.ราชประชานุเคราะห์ 15 สพป.เชียงราย เขต 3
3นางสาวดรรชนี ทองผาภูมินิธิบ้านห้วยมาลัยรร.อนุบาลด่านช้าง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
4นางสาวเพลินพิศ มะลิทองวัดป่าถ้ำภูเตยรร.วัดหนองกระทุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
5นางสาวนิรอสนี นิมะบ้านอูล่องรร.บ้านกำปงบือแน สพป.ยะลา เขต 1
6นางสาวอัญรัตน์ อ่อนละออบ้านทุ่งเสือโทนรร.วัดบ้านหลวง สพป.นครปฐม เขต 1
7นางศิริพร สุทธิโพธิ์บ้านเขาพังรร.วัดแก้ว สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
8นางสาวกุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยงบ้านวังสิงห์กลุ่มนิเทศก์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 28/09/2551
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3